Thứ Hai, ngày 07 tháng 5 năm 2012

ước lượng khối lượng thép trên 1m3/ bê tông

_ Móng : 70 ~ 80 kg/m3
_ Dầm : 150 ~ 220 kg/m3
_ Sàn : 80 ~ 100 kg/m3
_ Cột : 260 ~ 340 kg/m3
_ Cầu thang: 160 ~ 220 kg/m3
_ Lanh tô, sênô: 90 ~ 120 kg/m3

1 nhận xét: